• 21.09.2023
 • 9:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 21.09.2023г. /Четвъртък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Одобряване на Междинен отчет за периода от 31.12.2022г. до 14.09.2023г. за изпълнението на Договора за концесия за строителство на Конно – спортна база „Генерал Крум Лекарски“, както и изпълнение на инвестиционната програма, предоставена от концесионера- Докладна записка с рег.№ Д-398/14.09.2023г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на инвестиционните разходи, извършени по време на строителството по Договор за възлагане на концесия за строителство на Конно – спортна база „Генерал Крум Лекарски“- Докладна записка с рег.№ Д-399/14.09.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                                  

                                               

 1. УЧРЕДЯВАНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА СГРАДА

с идентификатор 58606.510.85.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 58606.510.85 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-91/02.12.2021 г. на Изпълнителен директор на АГКК на НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СВЕТЛИНА 1924“, с. ПРОЛЕША – Докладна записка с рег.№ Д-400/14.09.2023г.                                                                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Христо Александров Христов и Йордан Александров Христов, собственици на основната част на УПИ I149, кв. 31 с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-395/14.09.2023г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Избор на Временно изпълняващ длъжността кмет на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-393/14.09.2023г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Избор на Временно изпълняващи длъжността кметове на кметства – Докладна записка с рег.№ Д-394/14.09.2023г.                                                   

  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. 7. Извършване на разход от средствата за представителни разходи на кмета на община Божурище за 2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-392/14.09.2023г.

            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

8. Отпускане на парична награда на завършили XII клас ученици от СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище през уч. 2022/2023г. – Докладна записка с рег.№ Д-391/14.09.2023г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                              

 

 

9. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-396/14.09.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-397/14.09.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

18.09.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,2,7,8,9

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

18.09.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,2,3,4

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

18.09.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,2

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

18.09.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,2

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

18.09.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч.водеща комисия по т.1,2

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

18.09.2023г. /Понеделник/ от 9:00 ч.водеща комисия по т.1,2

 

14.09.2023 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/