• 20.10.2023
  • 9:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 20.10.2023г. /Петък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.30.189, м. „Дашовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 18174.60.113, 18174.29.153 и 18174.30.171 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-421/12.10.2023г.

                          Владислава Симеонова-ЗА Кмет на община Божурище съгласно заповед №РД-410/14.09.2023г.

 

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-153001 от кв. 1, м.”Двора”, с. Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-422/12.10.2023г.

                                                                Владислава Симеонова-ЗА Кмет на община Божурище съгласно заповед №РД-410/14.09.2023г.                                  

                                               

  1. Разрешение за формиране на маломерни паралелки в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2023/2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-419/12.10.2023г. Владислава Симеонова-ЗА Кмет на община Божурище съгласно заповед №РД-410/14.09.2023г.

 

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещо се лице – Докладна записка с рег.№ Д-420/12.10.2023г.

Владислава Симеонова-ЗА Кмет на община Божурище съгласно заповед №РД-410/14.09.2023г.

 

  1. Именуване на улици в с. Пролеша, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-423/12.10.2023г.           Владислава Симеонова-ЗА Кмет на община Божурище съгласно заповед №РД-410/14.09.2023г.

                                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. 6. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

17.10.2023г. /Вторник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

17.10.2023г. /Вторник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.1,2

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

17.10.2023г. /Вторник/ от 9:00 ч. водеща комисия по т.3,4,5

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

17.10.2023г. /Вторник/ от 9:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

17.10.2023г. /Вторник/ от 9:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

17.10.2023г. /Вторник/ от 9:00 ч.

 

13.10.2023 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/