• 30.11.2023
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.11.2023г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в сградата на Общински съвет – Божурище, гр.Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане на решение за продължаване работата на Общински съвет – Божурище по сега действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация до приемане на нов. – Докладна записка с рег.№ Д-452/23.11.2023г.

                                                 Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Избор на комисия за изготвяне на проекто – Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация – Докладна записка с рег.№ Д-453/23.11.2023г.

                                                 Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Избор на заместник председатели на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-454/23.11.2023г.

                                                 Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Избор на членове на постоянните комисии на Общински съвет – Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-455/23.11.2023г.

                                                 Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Определяне на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на общината и кметовете на кметства– Докладна записка с рег.№ Д-457/23.11.2023г.

                                                    Докладва: Веселка Симова Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Определяне на нов размер на възнаграждението на председателя на Общински съвет – Божурище Докладна записка с рег.№ Д-456/23.11.2023г.

                                                 Докладва: Жанета Тодорова  Общински съветник

 

  1. Разни 

23.11.2023 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр.Божурище                                                                            /Веселка Симова/