• 15.12.2023
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 15.12.2023г. /Петък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2024 г. – Докладна записка с рег.№ Д-484/08.12.2023г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на поземлени имоти с идентификатор: 58606.32.8 с площ 598 м2 и 58606.31.14 с площ 510 м2 на н-ците на Йордан Алексов Янков на основание  §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ. Докладна записка с рег.№ Д-488/08.12.2023г.     

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.16.19, м. „Локви”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.16.93 и 58606.16.97 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-489/08.12.2023г.                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на Годишен отчет за изпълнението на Договора за концесия за строителство на Конно – спортна база „Генерал Крум Лекарски“, както и изпълнение на инвестиционната програма, предоставена от концесионера, за 2023 година – Докладна записка с рег.№ Д-485/08.12.2023г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на пълномощията на кметските наместници на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-486/08.12.2023г.  

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на общински съветници в постоянната комисия по Наредбата за реда и начина за отпускане на еднократна финансова помощ – Докладна записка с рег.№ Д-491/08.12.2023г.                                                   

  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. 7. Определяне на трима общински съветници в постоянна общинска експертна комисия по спорта /ОЕКС/ по Наредба за условията, критериите и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортни клубове на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-487/08.12.2023г.

            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. 8. Избор на представител на Общински съвет-Божурище в Областния съвет за развитие на Софийска област – Докладна записка с рег.№ Д-482/08.12.2023г.

                             Докладва: Веселка Симова Председател на Общински съвет – Божурище                                  

 

 

 1. 9. Определяне представител на Общински съвет-Божурище в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) – Докладна записка с рег.№ Д-481/08.12.2023г.

                                   Докладва: Веселка Симова Председател на Общински съвет – Божурище

       

 1. Даване на съгласие за членство на председателя на Общински съвет – Божурище в Националната асоциация на председателите на Общински съвети в Република България (НАПОС-РБ)-2023-2027 г. – Докладна записка с рег.№ Д-483/08.12.2023г.

                                   Докладва: Веселка Симова Председател на Общински съвет – Божурище                                  

                          

 

11. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

12.12.2023г. /Вторник/ от 13:00 ч. водеща комисия по т.1, т.4 и т.5

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

12.12.2023г. /Вторник/ от 13:00 ч. водеща комисия по т.2 и т.3

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

12.12.2023г. /Вторник/ от 13:00 ч. водеща комисия по т.6 и т.7

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

12.12.2023г. /Вторник/ от 13:00 ч. водеща комисия по т.5, т.8, т.9 и т.10

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

12.12.2023г. /Вторник/ от 13:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

12.12.2023г. /Вторник/ от 13:00 ч.

 

08.12.2023 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/