• 25.01.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.01.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Приемане на Стратегия за управлението на общинската собственост на община Божурище за периода 2023-2027г.- Докладна записка с рег.№ Д-24/18.01.2024г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост за 2024г. – Докладна записка с рег.№ Д-25/18.01.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията по чл.64 от ЗУО (за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци) за покриване на разходи за изготвянето на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци образувани на територията на община Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-26/18.01.2024г. Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Поправка на очевидна техническа грешка в Решение №4 от Протокол №1/2021-23 от заседание на Общински съвет – Божурище, проведено на 28.01.2021г. – Докладна записка с рег.№ Д-27/18.01.2024г.            

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на урегулиран поземлен имот /УПИ/ ІV-276 – отреден за детска площадка от кв.27 по плана на с. Гурмазово, представляващ поземлен имот с идентификатор 18174.501.276 по кадастралната карта на с. Гурмазово (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-28/18.01.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия, на ел.трасе от съществуващ стълб в ПИ 58606.11.111 до ПИ 58606.11.108 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-29/18.01.2024г.                                                   

  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. 7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и специализирана план-схема за обект: „Трасета на външни ел. захранвания за „Център за възстановяване при инцидент в реално време”” в урегулиран поземлен имот /УПИ/ І-терен на БГА „Балкан”, кв.10, кв.”Максим Горки”, гр. Божурище, ПИ с идентификатор 58606.503.95- Докладна записка с рег.№ Д-30/18.01.2024г.

            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. 8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 18174.22.30, м. „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.169 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-31/18.01.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                               

 

 

 1. 9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот с идентификатор 58606.13.13, м. „Черна бара”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 58606.13.91 и 58606.13.100 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-32/18.01.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                               

       

 1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2023 г. до 31.12.2023 г. – Докладна записка с рег.№ Д-33/18.01.2024г.

                                   Докладва: Веселка Симова Председател на Общински съвет – Божурище

      

 1. Годишен отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в община Божурище за 2023 г.- Докладна записка с рег.№ Д-34/18.01.2024г.

                                                Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище 

    

 1. Определяне на представител в Областния съвет за намаляване на риска от бедствия – Докладна записка с рег.№ Д-35/18.01.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище  

                             

 1. Определяне на представители в Общински съвет за намаляване на риска от бедствия – Докладна записка с рег.№ Д-36/18.01.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище                                                         

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.01.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 2,3,10

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.01.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.01.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 10,11

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.01.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 10,11,12,13

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.01.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 3,10,12,13

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.01.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 10

 

18.01.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/