• 15.02.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 15.02.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Приемане бюджета на община Божурище за 2024г. – Докладна записка с рег.№ Д-55/08.02.2024г.

                                                             Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на обща численост и нова структура на общинска администрация – Докладна записка с рег.№ Д-57/08.02.2024г.

                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 3. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

12.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

12.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

12.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

12.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

12.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

12.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 

08.02.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:П.П

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/