• 29.02.2024
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.02.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Провеждане на процедура по чл.54 от ЗДС за придобиване на имот №05027.601.1156, представляващ УПИ VII-за озеленяване, кв.80, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-69/22.02.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  2. Даване съгласие за безвъзмездно право на ползване на общински имот с идентификатор 18174.501.142 и самостоятелен обект /сграда/ с идентификатор 18174.501.142.1 за предоставяне на социална услуга „Наблюдавано жилище“- Докладна записка с рег.№ Д-70/22.02.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  3. Даване съгласие за безвъзмездно право на ползване на общински имот за разкриване на пункт за продажба на билети за градски транспорт в гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-71/22.02.2024г.– Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  4. Актуализиране на базисни цени за отдаване под наем на имоти общинска собственост – Докладна записка с рег.№ Д-72/22.02.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  5. Даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъци, за покриване на разходи за провеждането на разяснителна кампания на обществеността за дейностите по управление на отпадъците, включващи еднократни действия по населени места за съхранение, изхвърляне и оползотворяване на излезли от употреба гуми и едрогабаритни и строителни отпадъци, с цел превенция. – Докладна записка с рег.№ Д-73/22.02.2024г. –  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  6. Именуване на улици в мах. Черна бара, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-74/22.02.2024г. –  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  7. Именуване на улици в кв. „Максим Горки”, гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-75/22.02.2024г.–  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  8. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 4,5

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2,3,4,5,6,7

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 5

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.02.2024г. /Понеделник/ от 10:00 ч.

 

22.02.2024 г.                                                      Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                    /Веселка Симова/