• 15.03.2024
  • 9:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 15.03.2024г. /Петък/, от 09:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Бюджетната прогноза на община Божурище за периода 2025 – 2027 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап.- Докладна записка с рег.№ Д-92/07.03.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  2. Промяна в общинския бюджет за 2024 година- Докладна записка с рег.№ Д-93/07.03.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
  3. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

12.03.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

12.03.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

12.03.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

12.03.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

12.03.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

12.03.2024г. /Вторник/ от 10:00 ч. водеща комисия по 1,2

 08.03.2024 г.                                                                         Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/