• 27.05.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.05.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-178/20.05.2021г.

                                                  

                                                                    Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община БожурищеДокладна записка с рег.№ Д-179/20.05.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Наредба за изменение на Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община БожурищеДокладна записка с рег.№ Д-180/20.05.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласуване на промени към проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия на подземно трасе на водопровод в землището на с. Пролеша към обект: „Водопровод за водоснабдяване на община Костинброд и с. Волуяк, Столична община, от мрежата на Софийска вода” на територията на община Божурище, в землището на с. Пролеша. – Докладна записка с рег.№ Д-182/20.05.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и

наследниците на Васил Петков Янков, съсобственици на основната част на УПИ VII46,кв. 3 по плана на с. Гурмазово, общ.                     Божурище –  Докладна записка с рег.№ Д-185/20.05.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на доклади за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от бюджета средства през 2020 година от читалищата на територията на Община Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-184/20.05.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-183/20.05.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна датата на Празника на града през 2021 година – Докладна записка с рег.№ Д-181/20.05.2021г.

                                                

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.05.2021г. /Вторник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.05.2021г. /Вторник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.05.2021г. /Вторник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.05.2021г. /Вторник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.05.2021г. /Вторник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.05.2021г. /Вторник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8

 

20.05.2021 г.                                                                                    Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                               /Венцислав Симеонов/