• 25.04.2024
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

 На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.04.2024г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в общинския бюджет за 2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-177/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 2. Отдаване под наем на недвижим имот- частна общинска собственост, представляващ самостоятелен обект с предназначение за домашни потреби, находящ се на Общински пазар гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-172/18.04.2024г.  – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 3. Определяне на пазарен ден и обособяване място за провеждане – Докладна записка с рег.№ Д-178/18.04.2024г.  –  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 4. Утвърждаване на годишен план за паша за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, за календарната 2024 година – Докладна записка с рег.№ Д-170/18.04.2024г – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 5. Промяна в маршрутните разписания от общинската транспортна схема на Община Божурище –  Докладна записка с рег.№ Д-174/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 6. Именуване на нови спирки от общинската транспортна схема – Докладна записка с рег.№ Д-175/18.04.2024г. –  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 7. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-41.230 от кв.66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.230 и жилищна сграда и гараж в УПИ ІV-41.231, кв.66, с. Пролеша, ПИ с идентификатор 58606.41.231. – Докладна записка с рег.№ Д-164/18.04.2024г. –  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 8. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда и изгребна яма, находяща се в УПИ V-25.240, кв. 2, м.”Герена”, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.240. – Докладна записка с рег.№ Д-165/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 9. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда с гараж, находяща се в УПИ IV-122027, кв.1, м.“Заградята“, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.47; жилищна сграда, находяща се в УПИ XVII-123.46, кв.42, м.“Бобен“, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.46; жилищна сграда, находяща се в УПИ V-122027, кв.1, м.“Заградята“, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.122.48 и жилищна сграда, находяща се в УПИ XIII-123.45, кв.42, м.“Бобен“, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.123.45. – Докладна записка с рег.№ Д-166/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 10. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІV-25.254 от кв. 2, м.”Герена”, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.254 и еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма, находяща се в УПИ ХІІІ-25.255 от кв.2, м.”Герена”, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.25.255. – Докладна записка с рег.№ Д-167/18.04.2024г.Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 11. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: нов въздушен кабел НН за външно електрозахранване на еднофамилна жилищна сграда и изгребна яма в УПИ ХХХІХ-165.80, кв.39, с. Хераково, ПИ с идентификатор 77246.165.80 и УПИ ХХХІ-165.9991, кв.39, с.Хераково, ПИ с идентификатор 77246.165.9991.- Докладна записка с рег.№ Д-168/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 12. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 18174.21.69, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 18174.21.74 и 18174.21.129 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-169/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 13. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до поземлен имот с идентификатор 58606.14.142, м. „Лазар”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 58606.14.169 по КККР на с. Пролеша, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-171/18.04.2024г.  – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 14. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване с кабелни линии средно напрежение СрН – 20кV на нов БКТП в УПИ ХІХ-19.266 от кв. 2, м.”Дуняш”, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.19.266. – Докладна записка с рег.№ Д-173/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 15. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия, за обект: външно електрозахранване с кабелни линии НН – 1кV на жилищна сграда, находяща се в УПИ ХVІІІ-11.33 от кв. 35, с. Гурмазово, ПИ с идентификатор 18174.11.33. – Докладна записка с рег.№ Д-176/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 16. Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците за 2024г. в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-162/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 17. Награждаване на учители с „Почетен знак на община Божурище”- Докладна записка с рег.№ Д-163/18.04.2024г. – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 18. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2023 година от читалищата на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-161/18.04.2024г.  – Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище
 19.  Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.04.2024г. /Понеделник/ от 10:30 ч. водеща комисия по 1,2,3,4,18

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.04.2024г. /Понеделник/ от 10:30 ч. – водеща комисия по 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.04.2024г. /Понеделник/ от 10:30 ч. – водеща комисия по 1,3,4,16,17,18

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.04.2024г. /Понеделник/ от 10:30 ч. – водеща комисия по 1,4,3

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.04.2024г. /Понеделник/ от 10:30 ч. – водеща комисия по 1,4,3

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.04.2024г. /Понеделник/ от 10:30 ч. – водеща комисия по 1,4,3

 

 

18.04.2024 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                           /Веселка Симова/