• 24.06.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

    ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.06.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Приемане на отчет   за  изпълнението  на  общинския   бюджет за  2020  година,  по видове средства. –  Докладна записка с рег.№ Д-213/17.06.2021г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.20, м. „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.145 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-216/17.06.2021г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.21.66, м. „Новините”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски пътища с идентификатори 18174.21.108 и 18174.21.58 по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. Докладна записка с рег.№ Д-217/17.06.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №77246.30.59, м. „Бачище”, с. Хераково, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 77246.30.64 по КККР на с. Хераково, общ. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-215/17.06.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ ХІІ-6 и улица с осови точки 141а, 141б кв. 10 по плана на с. Хераково, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-219/17.06.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на част от поземлен имот №80, кв. 5, по плана на с. Хераково (частна собственост)- Докладна записка с рег.№ Д-218/17.06.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София на 30.06.2021г.- Докладна записка с рег.№ Д-214/17.06.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на докладна за осъществените читалищни дейности и отчет за изразходваните от бюджета средства през 2020 година от НЧ „БОГАТОВО 2015”с. Гурмазово, Община Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-220/17.06.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

21.06.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

21.06.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

21.06.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

21.06.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

21.06.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

21.06.2021г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

  

 

17.06.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/