• 29.07.2021
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА 

С В И К В А М 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 29.07.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Изразяване на предварително съгласие на ОбС Божурище, на основание чл.25, ал.5 от Закон за собствеността и ползване на земеделските земи (ЗСПЗЗ), за поземлен имот с идентификатор 77400.24.602, с начин на трайно ползване (НТП) пасище, мера (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ) за обект АМ „Европа“ участък по нов терен от км 32+447.20 до км 48+611.93 – Докладна записка с рег.№ Д-276/22.07.2021г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Ново предложение по чл.33, ал.1 от Закон за собствеността от Орлин Павлов Виденов, председател на Потребителна кооперация „БОЖУР“, собственик на двуетажна масивна сграда – магазин и ресторант с право на строеж върху общински имот УПИ ХI магазин и ресторант, кв.4 по плана на с. Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-274/22.07.2021г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

  1. Формиране на група в ДГ „Детелина” в с. Храбърско – Докладна записка с рег.№ Д-275/22.07.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-273/22.07.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2021 г. до 30.06.2021 г.- Докладна записка с рег.№ Д-261/20.07.2021г.

                                               

                                               Докладва: Венцислав Симеонов Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Именуване на улица в с. Хераково, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-272/22.07.2021г.

                                                

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.07.2021г. /Понеделник/ от 09:00 ч. 1,2,3,4,5,6

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.07.2021г. /Понеделник/ от 09:00 ч. 1,2,3,4,5,6

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.07.2021г. /Понеделник/ от 09:00 ч. 1,2,3,4,5,6

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.07.2021г. /Понеделник/ от 09:00 ч. 1,2,3,4,5,6

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.07.2021г. /Понеделник/ от 09:00 ч. 1,2,3,4,5,6

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.07.2021г. /Понеделник/ от 09:00 ч. 1,2,3,4,5,6

 

 

22.07.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/