• 26.08.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.08.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна в бюджета на община Божурище за 2021г. – Докладна записка с рег.№ Д-296/19.08.2021г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-297/19.08.2021г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и план за застрояване /ПР и ПЗ/ в обхват поземлени имоти с идентификатори №18174.18.182 и №18174.18.273, м. „Мъртвак”, с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-305/19.08.2021г.                               

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №77246.30.65, местност „Бачище”, с. Хераково, общ. Божурище, в обхват част от имот с идентификатор 77246.233.196 – с НТП за местен път по КККР на с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-306/19.09.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разрешение за формиране на маломерна паралелка в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-298/19.08.2021г.

                                               

                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за формиране на маломерни паралелки в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” – с. Хераково, общ. Божурище за учебната 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-299/19.08.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Разрешаване завишение на децата в групи в ДГ „Буратино“ – гр. Божурище над максималния норматив за учебната 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-300/19.08.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешаване завишение на децата в групи в ДГ „Детелина“ – гр. Божурище над максималния норматив за учебната 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-301/19.08.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-302/19.08.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-303/19.08.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-304/19.08.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

12. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.08.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.08.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.08.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

23.08.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

23.08.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

23.08.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11

 

19.08.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/