• 30.09.2021
 • 10:00
 • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.09.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2021 година. – Докладна записка с рег.№ Д-341/23.09.2021г.

                                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Съгласие за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – План за регулация в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/ II 000259 за КОО и VІІI 000259 за КОО, кв. 103, гр.Божурище, общ. Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-337/23.09.2021г.

                                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски пътища 18174.24.88, 18174.24.133, 18174.24.132, част от 18174.24.69 и част от 18174.24.94 по Кадастралната карта на с. Гурмазово, за външно ел.захранване от съществуващ БКТП „Чешма” в ПИ 18174.24.106 на ново изградени жилищни сгради в имоти с идентификатори 18174.24.104, 18174.24.109, 18174.24.137, 18174.24.130, 18174.24.135, 18174.24.127, 18174.24.128, 18174.24.129, 18174.24.59, 18174.24.126, 18174.24.131, 18174.24.136, 18174.24.125, 18174.24.118, 18174.24.124, 18174.24.123, 18174.24.122, 18174.24.155, 18174.24.121 и 18174.24.45 по КК и КР на с. Гурмазово. – Докладна записка с рег.№ Д-338/23.09.2021г.

                                            

                                                                     Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски пътища 18174.18.910, 18174.18.340, част от 18174.18.297, част от 18174.18.164, част от 18174.18.141 и 18174.18.326 по Кадастралната карта на с. Гурмазово, за външно ел.захранване от съществуващ МТП „Завоя” в ПИ 18174.1.77 на ново изградени жилищни сгради в имоти с идентификатори 18174.18.325, 18174.18.319, 18174.18.324, 18174.18.323, 18174.18.321, 18174.18.322, 18174.18.320, 18174.18.338, 18174.18.330, 18174.18.333, 18174.18.334, 18174.18.337, 18174.18.335, 18174.18.329, 18174.18.332, 18174.18.331, 18174.18.339, 18174.18.318, 18174.18.336, 18174.18.328, 18174.18.911 и 18174.18.913 по КК и КР на с. Гурмазово. – Докладна записка с рег.№ Д-339/23.09.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват на кв. 20 и кв.21 като отпада улица между УПИ ІІІ-014125, кв. 20 и УПИ І-014150, кв.21, изместването и по източната имотна граница изцяло в УПИ І-014150, кв. 21, по плана на м. „Черна бара” гр. Божурище.- Докладна записка с рег.№ Д-340/23.09.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Разрешение за формиране на маломерна паралелка в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-344/23.09.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-342/23.09.2021г.

                                               

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-343/23.09.2021г.

                                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                     

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.09.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.09.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.09.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

27.09.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

27.09.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

27.09.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8

 

13.09.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/