• 28.10.2021
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.10.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.22.194, м. „Шеовица”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от полски път с идентификатор 18174.22.145 по КККР на с.Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-382/21.10.2021г.

                                                              Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски пътища 77246.207.95, 77246.14.118, 77246.110.9 и 77246.17.43 по Кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабел НН 1кV за лека постройка за отоплителни материали и инвентар, находяща се в УПИ ІІ-017028, кв.1, м.”Крушата”, с. Хераково, общ. Божурище. –  Докладна записка с рег.№ Д-379/21.10.2021г.

                                                        Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище                                     

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от местен път 77246.207.95 по Кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабел НН 1кV за жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-112009, кв. 10, м.”Белица”, с. Хераково, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-381/21.10.2021г.

                                                       Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски път 77246.129.38 по Кадастралната карта на с. Хераково, за външно електрозахранване с кабел НН 1кV за приемник на ел.енергия, находящ се в УПИ ХVІІ-128.28,128.29, кв.88, м.”Бобен”, с. Хераково, общ. Божурище, представляващ имот и идентификатор 77246.128.63. – Докладна записка с рег.№ Д-380/21.10.2021г.

                                                Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

5. Промяна предназначението на част от поземлен имот №11, по плана на с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с            рег.№ Д-384/21.10.2021г.                                          

                                         Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски път 58606.14.25 по Кадастралната карта на с. Пролеша, за външно електрозахранване с кабел НН 1кV за захранване на склад за строителен инвентар – метални скелета, кофражни платна и оборудване в УПИ ІІІ-014029, кв. 4, м.”Лазар”, с. Пролеша, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-378/21.10.2021г.                                        

                                                 Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват част от полски пътища 58606.19.5 и 58606.19.138 по Кадастралната карта на с. Пролеша, на подземно трасе за външно електрозахранване СрН 20кV за захранване на предвиден за изграждане трафопост в УПИ ХV-19.182, кв. 6, м.”Черна бара”, с. Пролеша, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-377/21.10.2021г.

                                             Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

  1. Даване на мандат на кмета на община Божурище за участие в Общото събрание на „Бъдеще-3” ООД на 29.10.2021г. – Докладна записка с рег.№ Д-385/21.10.2021г.

                                          Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище

 

  1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-383/21.10.2021г.

                                     Докладва: Владислава Симеонова Зам. Кмет на община Божурище                        

10. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.10.2021г. /Понеделник/ от 10:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

 

21.10.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/