• 25.02.2021
 • 10:00
 • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

       ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.02.2021г. /Четвъртък/, от 10:00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. ПРИЕМАНЕ БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА БОЖУРИЩЕ ЗА 2021 ГОДИНА – Докладна записка с рег.№ Д-66/12.02.2021г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                               

 1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2022 – 2024 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – първи етап. – Докладна записка с рег.№ Д-75/17.02.2021г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на отчет за дейността и отчет за изпълнение на бюджета за 2020г. на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация “ ЕООД- София и приемане на проекто-бюджета на Асоциацията за 2021г. – Докладна записка с рег.№ Д-80/17.02.2021г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура, на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №18174.20.56, местност „Соларски път”, с. Гурмазово, общ. Божурище, в обхват част от имоти с идентификатори 18174.20.76 и 18174.20.77 – „за селскостопански, горски и ведомствен път” по КККР на с. Гурмазово, общ. Божурище. – Докладна записка с рег.№ Д-86/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на ПИ ИД 77246.161.1 с площ 364 м2 и 2 000м2 от ПИ ИД 77246.161.18 на н-ците на Лефтера Александрова Ленкова на основание §27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИДЗСПЗЗ – Докладна записка с рег.№ Д-87/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за сключване на предварителен договор по чл.15, ал.3 и ал.5 от ЗУТ във връзка с изменение на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ III 9605, общ и УПИ IV 9605, общ, кв.2 по плана на гр. Божурище –  Докладна записка с рег.№ Д-84/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предварително съгласие за преминаване през имот общинска собственост за проект за изменение на ПУП – ПП, парцеларен план и план – схема за външен водопровод до площадката на ГИС „Калотина“ за обект: „Междусистемна газова връзка България – Сърбия на българска територия“ – Докладна записка с рег.№ Д-82/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане дарение на поземлени имоти по кадастралната карта и кадастралните регистри за землищата на населените места на територията на община Божурище, от физически или юридически лица, във връзка с чл.16 и чл. 17 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), отредени за улици – Докладна записка с рег.№ Д-81/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Утвърждаване на годишен план за паша за индивидуално и общо ползване на пасища, мери и ливади – общинска собственост и по чл. 19 и § 26 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022 година – Докладна записка с рег.№ Д-83/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Решение за създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги – Докладна записка с рег.№ Д-76/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Създаване на нова социална услуга „Асистентска подкрепа“ като делегирана от държавата дейност – Докладна записка с рег.№ Д-77/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Определяне на общински съветници, които да вземат участие в комисия за изготвяне на Наредба за реда и начина за финансиране на спорта в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-79/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-78/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Именуване на улици в мах. Черна бара, гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-85/17.02.2021г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.02.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14.

 Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.02.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.02.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14.

 Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.02.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14.

 Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.02.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14.

 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.02.2021 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14.

 

 

 

                                     18.02.2021 г.                                                                         Председател на ОбС: П.П.

                                   гр. Божурище                                                                           /Венцислав Симеонов/