• 28.09.2017
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев–1934 г.”– малък салон, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 28.09.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934 г.”–  малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. 1. Промяна в общинския бюджет за 2017 г. – Докладна записка с рег. № Д-233/19.09.2017г.

Докладва: Паулина Дудова – Общински съветник

 

  1. 2. Промяна в общинския бюджет за 2017 г. – Докладна записка с рег.№ Д-237/21.09.2017г.

                                    Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. 3. Приемане на отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2016 г. – Докладна записка с рег. №Д-221/31.08.2017г.

                                    Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

 

  1. Разрешаване изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/, в обхват урегулирани поземлени имоти /УПИ/ I-000231 и УПИ III-014024, кв. 1, м. „Черна Бара”, кв. „Максим Горки”, гр. Божурище и УПИ II-014021, кв. 8, м. „Черна Бара”, кв. „Максим Горки”, гр. Божурище и поземлен имот с идентификатор 58606.14.170 по КККР за землището на с. Пролеша, м. „Локви”, общ. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-236/21.09.2017г.

                                                Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Учредяване право на строеж в полза на „ЧЕЗ Разпределение България” АД за изграждане на площадков енергиен обект (трансформаторен пост) върху УПИ І общ, кв.18а по ПР на с. Хераково – Докладна записка с рег. № Д-238/21.09.2017г.

                                                      Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Замяна на общински поземлен имот с идентификатор 77400.97.1 (номер по предходен план № 097001), м. “Над гробището”, с. Храбърско, с поземлени имоти: ПИ с идентификатор 77400.97.18 (номер по предходен план № 097018) и ПИ с идентификатор 77400.97.19 (номер по предходен план № 097019), находящи се в м. “Беличка река”, с. Храбърско, собственост на Надя Цветанова Христова – Докладна записка с рег. № Д-239/21.09.2017г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934 г.” – малък салон гр. Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.09.2017 г. /вторник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки 1, 2, 3

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.09.2017 г. /вторник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки 4, 5, 6

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.09.2017 г. /вторник/ от 15:00 ч.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.09.2017 г. /вторник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.09.2017 г. /вторник/ от 16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.09.2017 г. /вторник/ от 16:30 ч.

 

21.09.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр. Божурище                                                                                 /Георги Димитров/