• 30.11.2017
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 30.11.2017г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег. № Д-290/21.11.2017г.

 

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-291/21.11.2017г.

 

 1. Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Божурище за 2018г. Докладна записка с рег. №Д-292/21.11.2017г.

 

 1. Промяна на собствеността на сграданаходяща се в УПИ Хучилище, кв.14, с.Златуша, общ.Божурище– Докладна записка с рег. № Д-293/21.11.2017г.

 

 1. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на САПП ЗИЛ-131 АРС-14, собственост на Община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-295/21.11.2017г.

 

 1. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на ТАПП ГАЗ-66, РЕГ. №ВА108157, собственост на Община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-296/21.11.2017г.

 

 1. Даване на съгласие за откриване на процедура за продажба на ЛАДА ВАЗ 21214 НИВА, РЕГ. № СО3576ХА, цвят: тъмно зелен, собственост на Община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-297/21.11.2017г.

 

 1. Именуване на улици в с. Пролеша – Докладна записка с рег. № Д-299/22.11.2017г.

 

 1. Промяна предназначението на общински имот УПИ XIV-озеленяване, кв.21, гр.Божурище, Община Божурище, отреден за озеленяване, в УПИ „за производствени, складови, административни, търговски и обслужващи сгради и съоръжения”– Докладна записка с рег. № Д-294/21.11.2017г.

 

10.Изменение на Наредбаза придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-301/22.11.2017г.

 

 1. Учредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на жилищна сграда, със ЗП – 736.00 кв.м. и РЗП -2697.00 кв.м. в УПИ II-599, кв.37, по плана на гр.Божурище, чрез провеждане на публичен търгс тайно наддаване– Докладна записка с рег. № Д-298/21.11.2017г.

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2017г. – Докладна записка с рег. № Д-300/22.11.2017г.

 

13.Избор на Председател на ПК „Земеделие, гори, екология и околна среда“

 

 1. Разни

 

  

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– ритуална зала гр.Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

27.11.2017 г. /понеделник/ от10:00 ч. – водеща комисия по точки 1,2, 12

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

27.11.2017 г. /понеделник/ от 10:30 ч. – водеща комисия по точки 4 до 11

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

27.11.2017 г. /понеделник/ от 11:00 ч. – водеща комисия по точка 3

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

27.11.2017 г. /понеделник/ от 11:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

27.11.2017 г. /понеделник/ от 12:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

27.11.2017 г. /понеделник/ от 12:30 ч.

 

 

23.11.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                  /Георги Димитров/