• 14.12.2017
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 14.12.2017г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр.Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Одобряване на план – сметка и определяне размера на такса битови отпадъци за 2018 г.– Докладна записка с рег.№ Д-316/07.12.2017г.

2.Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица. Докладна записка с рег. №Д-317/07.12.2017г.

 

  1. Промяна на вида собственост на УПИ II000259, за КОО, кв.103 по плана на гр.Божурище, целият с площ от 57 103 кв.м., заедно с 8 бр. сгради, находящи се в него– Докладна записка с рег. № Д-318/07.12.2017г.
  1. Съгласие за изработване на проект за изменение на План за регулация в обхват урегулиран поземлен имот /УПИ/II 000259 за КОО, кв. 103, гр.Божурище, общ.Божурище – Докладна записка с рег. № Д-319/07.12.2017г.
  1. Удължаване на срок за отстъпено право на строеж на Пламен Димитров Павлов върху УПИ I общ., кв.82, гр.Божурище, Община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-315/07.12.2017г.

6.Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018г.– Докладна записка с рег. № Д-314/07.12.2017г.

7.Приемане на Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях по чл. 225а, ал. 3 от Закона за устройство на територията на община Божурище.Докладна записка с рег. № Д-321/07.12.2017г.

  1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– ритуална зала, гр.Божурище

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

11.12.2017 г. /понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки 1 и 2

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

11.12.2017 г. /понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки 3 до 5

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

11.12.2017 г. /понеделник/ от 15:00 ч.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

11.12.2017 г. /понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

11.12.2017 г. /понеделник/ от 16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

11.12.2017 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

07.12.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/