• 25.01.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 

ПОКАНА

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

СВИКВАМ

Заседание на Общински съвет – Божурище на 25.01.2018 г. /четвъртък/, от 14:00 часа
в НЧ „Христо Ботев-1934 г.” – малък салон, гр. Божурище при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.       Приемане бюджета на община Божурище за 2018 година -Докладна записка с рег. №Д-14/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

2.      Съгласие за изработване на проект за изменение на подробен устройствен план /ПУП/ – план за улична регулация /ПУР/ – в обхват кръгово кръстовище с осови точки 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, в зоната на пресичане на ПИ №000278, м. „Спорното“, с. Гурмазово и бул. „Европа“-Докладна записка срег. №Д-20/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

3.      Приемане на програма за работата на Общински съвет Божурище за периода 01.01.2018 г. —

30.06.2018      г. – Докладна записка срег. №Д-13/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Об. Съвет Божурище

4.       Приемане на План за защита при бедствия на община Божурище -Докладна записка с рег. NoД-19/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

5.      Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Божурище през 2017 г. – Докладна записка с

рег. №Д-11/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

6.      Съгласуване на позицията на община Божурище на редовното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София -Докладна записка срег. №Д-15/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

7.      Освобождаване от ТБО за 2018 г. Фондация „Защитено жилище Заедно“ -Докладна записка срег. №Д-16/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

 

8.      Освобождаване от ТБО за 2018 г. на училища, детски градини и читалища на територията на община Божурище -Докладна записка срег. №Д-17/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

9.      Опрощаване и освобождаване от публични вземания на физически лица -Докладна записка срег. №Д-18/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

10.      Отчет за дейността на Общински съвет – Божурище и неговите комисии за периода 01.07.2017 г. – 31.12.2017 г. – Докладна записка с рег. № Д-12/18.01.2018г.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Об. Съвет Божурище

 

11.     Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в
в НЧ „Христо Ботев-1934 г. ” – ритуална зала, гр. Божурище

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

22.01.2018      г. /понеделник/от 10:30 ч. – водеща комисия по точки 1, 7, 8 и 9

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

22.01.2018      г. /понеделник/от 10:30 ч. – водеща комисия по точка 2

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

22.01.2018      г. /понеделник/от 10:30 ч.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

22.01.2018      г. /понеделник/от 10:30 ч. – водеща комисия по точки 4 и 5

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

22.01.2018      г. /понеделник/от 10:30 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

22.01.2018      г. /понеделник/от 10:30 ч.

18.01.2018г.                                                                              Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                   /Георги Димитров/