• 22.02.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.02.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения № 10 и № 16, с предназначение на същите за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 кв.м. в сутерена на Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин – сградата на Кметство с.Пожарево-Докладна записка с

рег.№ Д-33/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Даване на съгласие за отдаване под наем като общ обект на помещение Бюфет № 2 в масивна производствено-техническа сграда (Кметство с.Пролеша) и градински навес, находящи се в УПИ I, кв.25 по плана на с.Пролеша, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-34/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Аптека, находящо се в сградата на Кметство с.Пролеша-Докладна записка с рег. № Д-35/14.02.2018г

                                                Докладва: ГеоргиДимов – КметнаОбщинаБожурище

4.ИЗМЕНЕНИЕ НАГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.”- Докладна записка с рег. № Д-37/14.02.2018г.

                                               Докладва: ГеоргиДимов – КметнаОбщинаБожурище

5.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНАОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ УПИ Vобщ., кв.21, гр.Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-36/14.02.2018г.

                                               Докладва: ГеоргиДимов – КметнаОбщинаБожурище

6.Удължаване на срок за отстъпено право на строеж на Пламен Димитров Павлов върху УПИ I общ., кв.82, гр.Божурище, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-38/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

7.Предложение от Орлин Павлов Виденов, Председател на ПК Божур за продажба на Масивна сграда-фурна в с. Златуша на Община Божурище-Докладна записка с

рег.№ Д-40/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на сграда №10, находяща се в УПИ VІІІ000259, за КОО, кв.103попланана гр.Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-41/14.02.2018г.

                                                           Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: Външно ел. захранване на „Жилищна сграда”, в УПИ II024034, кв.1, „Жилищна сграда”, в УПИ IV024034, кв.1 и „Жилищна сграда”, в УПИ V024034, кв.1, м.”Гюргеволог” с. Пожарево, общ. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-42/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

10.Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за осигуряване на транспортен достъп до имот №58606.19.57, местност „Долен Соват”, с. Пролеша, общ. Божурище, в обхват полски път с идентификатори № 58606.19.137, 58606.19.5, 58606.19.176 по КККР на с.Пролеша-Докладна записка с рег.№ Д-43/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Съгласие за изменение на ПУП – ПРЗ в обхват УПИ II общ., за спортно-развлекателен комплекс, кв.31, гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-44/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица- Докладна записка с рег.№ Д-46/15.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Безвъзмездно предоставяне за ползване на копирна машина на СУ „Летец Христо Топракчиев“ – Докладна записка с рег.№ Д-39/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Одобряване на погасителен план за изплащане на дължимите дивиденти, реализирани от дейността на „Бъдеще 3” ООД за периода от 01.01.2012г. до 31.12.2017г. към Община Божурище, в качеството й на пълноправен съдружник. – Докладна записка с

рег.№ Д-45/14.02.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

15.Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – ритуална зала гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

19.02.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки– 12, 14.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

19.02.2018 г. /Понеделник/ от14:30 ч. – водеща комисия по точки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

19.02.2018 г. /Понеделник/ от15:00 ч. – водеща комисия по точки – 13.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

19.02.2018 г. /Понеделник/ от15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

19.02.2018 г. /Понеделник/ от16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

19.02.2018 г. /Понеделник/ от16:30 ч.

  

15.02.2017 г.                                                             Председател на ОбС:П.П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/