• 22.03.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.03.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Промяна в общинския бюджет за 2018 година-Докладна записка с

рег.№ Д-75/15.03.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Крум Иванов Владиславов, Деница Георгиева Захариева и Ненко Стоянов Ненков върху УПИ VIIза жилищно строителство и УПИ VIIIза жилищно строителство, кв. 34 по ПР на гр. Божурище –Докладна записка с рег.№ Д-68/14.03.2018г.

                                   Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

  1. Учредяване на безсрочно право на строеж за изграждане на търговски обект – 30 кв.м. в УПИ II-за търговски дейности, услуги и трафопост, кв.35 по плана на гр.Божурище, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване-Докладна записка с рег. № Д-71/14.03.2018г. Докладва: ГеоргиДимов – КметнаОбщинаБожурище

4.Предложение по чл.33 от Закона за собствеността от Валерий Георгиев Георгиев, собственик на сграда-южно ателие /първи етап на строителство/, находяща се в УПИ XXXII1004,общ., кв.4, по ПЗР на гр.Божурище, Община Божурище- Докладна записка с

рег. № Д-72/14.03.2018г.

                                               Докладва: ГеоргиДимов – КметнаОбщинаБожурище

5.Предложение по чл.33 от Закона за собствеността от “Хоспис Кирчеви – Дом за палиативни и дневни грижи” ЕООД, ЕИК 203268817, с управител Борислав Кирилов Кирчев,собственик на триетажна масивна двуфамилна жилищна сграда – близнак, с РЗП 588 кв.м., находяща се в УПИ XII9582,общ., кв.78, по ПЗР на гр.Божурище, Община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-73/14.03.2018г.

                                               Докладва: ГеоргиДимов – КметнаОбщинаБожурище

6.Приемане на План защита при бедствия на община Божурище-Докладна записка с

рег.№ Д-70/14.03.2018г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

7.Промяна на Наредбаза определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-69/14.03.2018г.                                          Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

8.Разни

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – ритуална зала гр. Божурище.

 

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

19.03.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки– 1,7.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

19.03.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки – 2,3,4,5.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

19.03.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

19.03.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точка – 6

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

19.03.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

19.03.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.

 

15.03.2018 г.                                                             Председател на ОбС:П. П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/