• 26.04.2018
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 26.04.2018г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Промяна в бюджета на община Божурище за 2018г.-Докладна записка с

рег.№ Д-112/18.04.2018г.

  1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Крум Иванов Владиславов, Деница Георгиева Захариева и Ненко Стоянов Ненков върху УПИ VIIза жилищно строителство и УПИ VIIIза жилищно строителство, кв. 34 по ПР на гр. Божурище –Докладна записка с рег.№ Д-110/18.04.2018г.

3.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНАОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ УПИ VII общ., кв.33, с.Пожарево –Докладна записка с рег. № Д-107/18.04.2018г.

4.ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, ЧАСТНАОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ УПИ III общ., кв.33, с.Пожарево – Докладна записка с рег. № Д-108/18.04.2018г.

5.ИЗМЕНЕНИЕ НАГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 г.” -Докладна записка с

рег.№ Д-109/18.04.2018г.

  1. 6. Предложение от Орлин Павлов Виденов, Председател на ПК Божур за продажба на Масивна сграда – фурна в с. Златуша на Община Божурище – Докладна записка с

рег.№ Д-92/04.04.2018г.

  1. 7. Допускане за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ I общ.за обществено обслужване и УПИ II общ.за пешеходна зона, озеленяване и паркинг и улица с осови точки 241, 237а, 230, 339 кв. 22, по плана на гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-113/18.04.2018г.
  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с

рег.№ Д-103/17.04.2018г.

9.Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2017 година от читалищата на територията на Община Божурище -Докладна записка с рег.№ Д-106/18.04.2018г.

10.Награждаване на учители с „Почетен знак на община Божурище” -Докладна записка с

рег.№ Д-111/18.04.2018г.

11.Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев–1934г.” – ритуална зала гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

23.04.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.– водеща комисия по точки– 1, 8.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

23.04.2018 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.– водеща комисия по точки 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

23.04.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.– водеща комисия по точки – 9, 10.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

23.04.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

23.04.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.

 

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.04.2018 г. /Понеделник/ от14:00 ч.

19.04.2018 г.                                                             Председател на ОбС: п. п.

гр.Божурище                                              /Георги Димитров/