• 09.03.2017
  • 14:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 09.03.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в

НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1.Бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2018- 2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Докладна записка с рег. № Д-31/27.02.2017г.

                                                      Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

2.Пренасочване на средства за закупуване на помпа за сондаж в с. Храбърско –Докладна записка с рег. № Д-33/27.02.2017г.

                                            Докладва: Паулина Дудова – Общински съветник

3.Пренасочване на средства от общинския бюджет за възстановяване на макадамова настилка на пътни участъци в с. Храбърско – Докладна записка с рег. № Д-34/27.02.2017г.

                                          Докладва: Паулина Дудова – Общински съветник

4.Финансиране от общинския бюджет на Вокална школа „Палави ноти“ – Докладна записка с рег. № Д-35/27.02.2017г.

                                         Докладва: Паулина Дудова – Общински съветник

5.Увеличаване месечните средствата за гориво на кметовете на кметства: Хераково, Пролеша, Храбърско, Гурмазово, Пожарево и Златуша – Докладна записка с

рег. № Д-36./27.02.2017г.

                                       Докладва: Ваня Аризанова – Общински съветник

  1. 6. Вот на Доверие на Председателя на Общински съвет Божурище-Георги Попхристов Димитров – Докладна записка с рег. № Д-37/27.02.2017г.

                                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

7.Разни