• 06.04.2017
 • 14:00
 • НЧ "Христо Ботев-1934" гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА

С В И К В А М
Заседание на Общински съвет – Божурище на 06.04.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в
НЧ „Христо Ботев-1934” – малък салон, гр. Божурище.

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Заповед на Областния управител на Софийска област№ ВР-8 от 23.03.2017г, с която се връщат за ново обсъждане решения с номера 33, 34, 38 и 39 от 09.03.2017г.- Докладна записка с рег. № Д-68/30.03.2017г.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

 1. Промяна в общинския бюджет за 2017 година – Докладна записка

с рег. № Д-60/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Реставрация и консервация на стенописите на Димитър Казаков – Докладна записка с рег. № Д-52/27.03.2017г.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

 1. Пренасочване на средства от общинския бюджет за закупуване на помпа за Сондаж в с. Храбърско – Докладна записка с № Д-62/28.03.2017г.

Докладва: Паулина Дудова – Общински съветник

 1. Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище- Докладна записка

с рег. № Д-58/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: Външно ел. захранване на „Двуетажна жилищна сграда” УПИ ХIII008057, кв. 34 и „Двуетажна жилищна сграда” УПИ ХIV008057, кв.34, с. Гурмазово, общ. Божурище – Докладна записка

с рег. № Д-54/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Съгласие изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ в обхват урегулирани поземлени имоти УПИ III за паркинг и УПИ II за спортно – развлекателен комплекс, кв. 31, гр.

Божурище, общ. Божурище – Докладна записка срег. № Д-55/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за застрояване /ПЗ/ в обхват имот №77400.32.20, местност „При язовира”, село Храбърско, общ. Божурище за промяната на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди.- Докладна записка с рег. № Д-56/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: Трасе на разпределителен газопровод от „Маркос”ООД до регулацията на село Гурмазово и газопроводни отклонения за захранване на консуматори по опис – сигнатура Бж-01-А38-ПУП – Докладна записка

с рег. № Д-57/28.03.2017 г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2017г.-Докладна записка с рег.№ Д-49/21.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Именуване на улица в гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-59/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Кандидатстване на Община Божурище по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.002 – Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци, по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. с проектно предложение “Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталация за предварително третиране на битови отпадъци на територията на РСУО Костинброд”, в партньорство с останалите общини от Регионално сдружение за управление на отпадъците на регион Костинброд и даване на съгласие за ползване на част от натрупаните средства от отчисленията за обезвреждане на отпадъци по чл. 20 от Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, за покриване на разходи по проекта- Докладна записка

с рег. №Д-61/28.03.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Освобождаване от ТБО на земеделски имоти – Докладна записка

с рег. № Д-63/29.03.2017 г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет – Божурище за периода 01.07.2016г. – 31.12.2016г. – Докладна записка с рег. № Д-66/30.03.2017 г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 1. Финансиране на пътуващи ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев”- Докладна записка с рег. № Д-69/30.03.2017 г.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

 1. Разни.

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

кабинета на председателя на ОБС – гр. Божурище.

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

03.04.2017г. /понеделник/ от 14:00ч.– водеща комисия по точки от 1 до 5; 12; 13 и 15

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

03.04.2017 г. /понеделник/ от 14:30 ч.– водеща комисия по точки от 6 до 9; 11

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

03.04.2017 г. /понеделниик/от 15:00 ч. – водеща комисия по точка 10

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

03.04.2017 г. /понеделник/ от 15:30 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

03.04.2017 г. /понеделник/ от 16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

03.04.2017 г. /понеделник/ от 16:30 ч.

30.03.2017 г.                                                                                     Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                      /Георги Димитров/