• 04.05.2017
  • 14:00
  • НЧ "Светлина"-1924-втори етаж, с. Пролеша

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА

С В И К В А М
Заседание на Общински съвет – Божурище на 04.05.2017 г. /четвъртък/, от 14:00 часа
в НЧ „Светлина – 1924” – втори етаж, с. Пролеша при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Ново обсъждане решение №46 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег. № Д-95/25.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

2. Ново обсъждане решение №47 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег. № Д-94/25.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

3. Ново обсъждане решение №48 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег. № Д-93/25.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

4. Ново обсъждане решение №49 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег. № Д-92/25.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

5. Ново обсъждане решение №70 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег. № Д-91/25.04.2017г.
Докладва: Мая К. Спасова – Общински съветник

6. Ново обсъждане решение №71 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. на Общински съвет – Божурище – Докладна записка с рег. № Д-96/25.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

7. Промяна в общинския бюджет за 2017 година
Докладна записка с рег. № Д-85/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

8. Ремонт на уличната мрежа в град Божурище
Докладна записка с рег. № Д-108/27.04.2017г.
Докладва: Юлиян Методиев – Общински съветник

9. Промяна в общинския бюджет за 2017 година
Докладна записка с рег. № Д-105/27.04.2017г.
Докладват: Грета Станкова и Георги Димитров – Общински съветници
10. Награждаване на ученици по случай 24 май
Докладна записка с рег. № Д-106/27.04.2017г.
Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

11. Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище
Докладна записка с рег. № Д-83/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

12. Изменение на „Годишна програма за управление и разпореждане с имоти- общинска собственост за 2017 г.“ – Докладна записка с рег. № Д-84/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

13. Разширяване на гробищен парк село Пролеша, общ. Божурище
Докладна записка с рег. № Д-87/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

14. Издаване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ в обхват имот №58606.11.108, местност „Данчулец”, с. Пролеша, общ. Божурище за промяната на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди – Докладна записка с рег. №Д-86/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

15. Поправка на техническа грешка в Решение №84 от протокол №7/2016/19 от заседание на Общински съвет гр. Божурище проведено на 05.05.2016г.
Докладна записка с рег. №Д-88/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

16. Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на Управител на „БОЖУР ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище – Докладна записка с рег. №Д-89/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

17. Коригиране на клаузи в партньорско споразумение между общините-партньори от РСУО – Костинброд, одобрено с решение №69 от Протокол №5/2017-19 от 06.04.2017г. Докладна записка с рег. №Д-90/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

18. Награждаване на учители с „Почетен знак на община Божурище”
Докладна записка с рег. № Д-102/26.04.2017г.
Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

19. Приемане на отчети за осъществените читалищни дейности и изразходваните от бюджета средства през 2016 година от читалищата на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-82/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

20. Актуализирано разпределение на променените бюджета за 4-то тримесечие на 2016 година – Писмо с рег. № П-И-194/24.04.2017г.
Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

21. Изготвяне на наредба за регламентиране изграждането и поставянето на базови и приемо-предавателни станции на мобилни оператори
Докладна записка с рег. № Д-107/27.04.2017г.
Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

22. Разни.

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в
кабинета на председателя на ОБС – гр. Божурище.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”
02.05.2017 г. /вторник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки 12-15, 21

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“
02.05.2017 г. /вторник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки 18 и 19

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”
02.05.2017 г. /вторник/ от 15:00 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”
02.05.2017 г. /вторник/ от 15:30 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
02.05.2017 г. /вторник/ от 16:00 ч.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”
02.05.2017 г. /вторник/ от 16:30 ч. – водеща комисия по точки 1-11, 16, 17,

27.04.2017 г.         Председател на ОбС:
гр. Божурище           /Георги Димитров/