• 22.05.2017
  • 15:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

 СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от  ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

 

извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 22.05.2017г. /понеделник/,

от 15:00 часа в НЧ „Христо Ботев–1934 г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

Д Н Е В Е Н    Р Е Д :

Даване на съгласие за предоставяне на помещения в Търговска сграда–магазин и пивница на 2 етажа в с. Златуша за нуждите на Пенсионерски клуб – с.Златуша и на „ЛРД-Златуша-Делян“– Докладна записка с рег. № Д-117/15 .05.2017г.

 2.Върнато за нова обсъждане Решение №105 от 15.05.2017г. – Заповед №ВР-21 от 18.05.2017г.

3.Отпускане на парична награда на завършващи XII клас ученици от СУ„Летец Христо

Топракчиев“ гр.Божурище-Докладна записка с рег. № Д-115/12 .05.2017г.

  1. Отговор от Кмета на Община Божурище – Георги Димов относно: Депонирането на земни маси върху земеделски земи на територията на Община Божурище – Заявление с вх. № За-218/18.05.2017г.

 18.05.2017г.                                                                                       Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                               /Георги Димитров/