• 06.07.2017
 • 10:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на

06.07.2017г. /четвъртък/, от 10:00 часа

вНЧ „Христо Ботев 1934 г.“Малък салон, гр. Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 Изпълнение клауза „Устойчивост“ на проект „Повишаване на устойчивото социално-икономическо развитие на общините Божурище и Сурдулица чрез подобряване на общинската културна инфраструктура“ по Програма за трансгранично сътрудничество-

Докладна записка с рег.№ Д-142/19.06.2017г.

                                               Докладва: Ваня Аризанова – Общински съветник

 1. Жалба от кмета на Община Божурище до АССО от 07.06.2017 г., с която оспорва изцяло Решениe №107 от 22.05.2017 г. на ОбС Божурище

Докладна записка с рег.№ Д-143/22.06.2017г.

                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

 1. Върнато за ново обсъждане Решение № 110 от 08.06.2017 г. от Областния управител на Софийска област –Заповед ВР-24/23.06.2017г.

                                                Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

 1. Върнато за ново обсъждане Решение № 111 от 08.06.2017 г. от Областния управител на Софийска област –Заповед ВР-23/23.06.2017г.

                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

 1. Върнато за ново обсъждане Решение № 121 от 22.06.2017 г. от Областния управител на Софийска област –Заповед ВР-27/29.06.2017г.

                                               Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица Докладна записка с рег. № Д-149/30.06.2017г

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

 1. Съгласуване на позицията на Община Божурище на извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – София Докладна записка с рег. № Д-146/30.06.2017г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

 1. Питане от Георги Димитров – Председател на ОбС –Божурище относно Общинската аптека – Божур Фарма до Георги Димов – Кмет на Община Божурище 

   

  Заседание на постоянните комисии:

  Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

  НЧ „Христо Ботев 1934 г.“Малък салон, гр. Божурище.

   

   Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

  06.07.2017 г. /четвъртък/ от 09:00 часа

  Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

  06.07.2017 г. /четвъртък/ от 09:00 часа

  Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

  06.07.2017 г. /четвъртък/ от 09:00 часа

  Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

  06.07.2017 г. /четвъртък/ от 09:00 часа

  Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

  06.07.2017 г. /четвъртък/ от 09:00 часа

  Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

  06.07.2017 г. /четвъртък/ от 09:00 часа