• 31.07.2017
  • 14:00
  • Кметството в с. Златуша

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.07.2017 г. /понеделник/, от 14:00 часа в

Кметството в с. Златуша, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Решение №128 от 11.07.2017 г. Относно: Възлагане на управление на „Божур Фарма“ ЕООД.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

 

  1. Решение №129 от 20.07.2017 г. Относно:Отпускане на еднократна финансова помощ.

Докладва: Георги Димитров – Председател на Общински съвет

  1. Промяна в общинския бюджет за 2017 година – Докладна записка

с рег. № Д-167/18.07.2017г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

  1. Утвърждаване на маломерна група в ДГ „Детелина“ в с. Храбърско – Докладна записка с рег. № Д-169/18.07.2017 г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

  1. Разни.

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

ритуалната зала в НЧ „Христо Ботев 1934“ – гр. Божурище.

 

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.07.2017г. /петък/ от 14:00ч.– водеща комисия по точка3

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.07.2017 г. /петък/ от 14:00 ч.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.07.2017 г. /петък/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точка 4

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.07.2017 г. /петък/ от 14:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.07.2017 г. /петък/ от 14:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.07.2017 г. /петък/ от 14:00 ч.

 

24.07.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/