• 31.08.2017
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 31.08.2017г. /четвъртък/, от 14:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон, гр.Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

1.Промяна в общинския бюджет за 2017 година-Докладна записка с рег.№ Д-198/18.08.2017г.

2.Промяна в общинския бюджет за 2017 година-Докладна записка с рег.№ Д-217/23.08.2017г.

 1. Промяна в общинския бюджет за 2017 година-Докладна записка с рег. № Д-220/24.08.2017г.

 1. Промяна на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Божурище- Докладна записка с рег. № Д-200/18.08.2017г.

 1. Изменение на”Годишната програма за управление и разпореждане с имоти-Общинска собственост за 2017г.” -Докладна записка с рег.№ Д-210/21.08.2017г.

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: Външно ел. захранване на „Приемник на ел. енергия”, УПИ VIII062053, кв. 37, с.Пожарево, общ. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-201/18.08.2017г.

 

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план /ПП/ за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии в обхват полски път №77246.0.47 по Кадастралната карта на с. Хераково за въздушно трасе на електропровод НН от стълб №6 на МТП „Хераково-гробище” до нов стълб №6-5 пред УПИ ХІ-166015, кв. 3, с. Хераково, общ. Божурище.-Докладна записка с рег.№ Д-202/18.08.2017г.

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: „Нова мрежа НН, външно електрозахранване за „Фургон за склад и охрана”, находящ се в ПИ № 024066, м. „Чешма”, с.Гурмазово, общ. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-203/18.08.2017г.

 1. Одобряване на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ – Парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура – линеен обект извън границите на урбанизираната територия за обект: Подземно трасе на електропровод 20kV към обект „Цех за сурови блокчета от плодове и ядки в УПИ III-020011, кв. 51, с.Гурмазово, общ. Божурище”-Докладна записка с рег.№ Д-204/18.08.2017г.

10.Решение №82 от протокол №9/2015-15 от заседание проведено на 30.07.2015г. за допускане за изработване на изменение на ПУП-ПР в обхват УПИ IV за озеленяване и детски площадки V9605, общ., VI9605, общ., VII9605, общ., VIII9605, общ., IX9605, общ., X9605, общ. XI9605, общ. XII9605, общ. XIII9605, общ. и XV9605, общ. кв. 84, по плана на гр. Божурище и промяна предназначението на част от УПИ IV за озеленяване и детски площадки от „озеленяване и детски площадки” в „индивидуално жилищно строителство”. –Докладна записка с рег.№ Д-205/18.08.2017г.

 1. Именуване на улици в с.Хераково – Докладна записка с рег.№ Д-207/18.08.2017г.

 1. Именуване на улица в гр.Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-208/18.08.2017г.

 1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица- Докладна записка с рег.№ Д-199/18.08.2017г.

 1. Сформиране на доброволно формирование – Докладна записка с рег.№ Д-206/18.08.2017г.

                                               Докладва: Георги Димов – Кмет на Община Божурище

 1. Издаване на разрешително за ползване на воден обект – микроязовир „Пожарево” – Докладна записка с рег.№ Д-209/18.08.2017г.

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр.София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-213/22.08.2017г.

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи – Докладна записка с рег.№ Д-214/22.08.2017г.

 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр.София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-216/22.08.2017г.

 1. Отчет за дейността на Общински съвет Божурище и неговите комисии за периода 01.01.2017г.- 30.06.2017г. – Докладна записка с рег.№ Д-212/22.08.2017г.

 1. Разни

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

На28.08.2017г. /понеделник/, от 10:00 часа в НЧ „Христо Ботев–1934г.”–  малък салон

гр.Божурище

  Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

28.08.2017 г. /понеделник/ от10:00 ч. – водеща комисия по точки 1, 2, 3,13, 16, 17, 18.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

28.08.2017 г. /понеделник / от10:30 ч. – водеща комисия по точки 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,15.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

28.08.2017 г. /понеделник / от11:00 ч. – водеща комисия по точки16, 17, 18.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

28.08.2017 г. /понеделник / от11:30 ч. – водеща комисия по точки 4, 14.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

28.08.2017 г. /понеделник / от12:00 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

28.08.2017 г. /понеделник / от12:30 ч.

 

 

24.08.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/