• 27.09.2018
 • 14:00
 • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.09.2018 г. /четвъртък/, от 14:00 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 

 1. Приемане на отчетза изпълнението на общинския бюджет за 2017 година– Докладна записка с рег. № Д-260/29.08.2018 г.
 1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година– Докладна записка с рег. № Д-269/20.09.2018 г.

 

 1. Промяна в общинския бюджет за 2018 година– Докладна записка с рег. № Д-283/20.09.2018 г.
 1. Даване на мандат и съгласуване на позиция по точките от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК в обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД- София, насрочено за 08.10.2018 г. – Докладна записка с рег. № Д-270/20.09.2018 г.
 1. Изменение на„Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2018 г.” – Докладна записка с рег. № Д-271/20.09.2018 г.
 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещение – Аптека, представляваща 224/624 идеални части от сградата на Поликлиника, находяща се в УПИ X-поликлиника, кв.89 по плана на гр.Божурище – Докладна записка с рег. № Д-272/20.09.2018 г.
 1. Даване на съгласие да се предостави за безвъзмездно управление на „Общински клуб на пенсионера – гр.Божурище“ помещение № 5, в сграда – Битов комбинат, находяща се в УПИ ІІ-599, кв.37 по плана на гр.Божурище- Докладна записка с рег. № Д-273/20.09.2018г.
 1. Даване на съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за организиране на клубна дейност, без търг или конкурс на Сдружение „Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва“ в помещение № 1, в сградата – Битов комбинат, находяща се в УПИ ІІ-599, кв.37 по плана на гр.Божурище – Докладна записка с рег. № Д-274/20.09.2018 г.
 1. Учредяване на безсрочно право на строеж за пристрояване на навеси за покриване на рампи към сграда – фабрика за печене и пакетиране на кафе, собственост на „Балкам Груп“ ЕООД в УПИ I за промишлени нужди, кв.21 по плана на гр.Божурище – Докладна записка с рег. № Д-275/20.09.2018 г.
 1. Поправка на техническа грешка в Решение №70 от протокол №7/2018-19 от заседание на Общински съвет гр. Божурище проведено на 28.06.2018г. – Докладна записка с рег. № Д-276/20.09.2018 г.
 1. Проект на Наредба за отмяна на Наредба за управление на общинските пътища на територията на община Божурище – Докладна записка с рег. № Д-277/20.09.2018 г.
 1. ПроектнаНаредбазаотмянанаНаредбатазапредоставяненаобщинскиконцесиипочл.71, ал.1от ЗОС в общинаБожурище- Докладна записка с рег. № Д-278/20.09.2018г.
 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от гр. София, учащи в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище- Докладна записка с рег. № Д-279/20.09.2018 г.
 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи– гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-280/20.09.2018 г.
 1. Финансиране на транспортни разходи на ученици от село Хераково до СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-281/20.09.2018 г.
 1. Утвърждаване на маломерна паралелка в СУ „Летец Христо Топракчиев” – гр. Божурище за учебната 2018/2019 година – Докладна записка с рег. № Д-282/20.09.2018 г.
 1. Разни

 

 

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

Малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

25.09.2018г. /вторник/ от14:00 ч. – водеща комисия по точки1, 2, 3, 13, 14, 15

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

25.09.2018 г. /вторник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

25.09.2018 г. /вторник/ от 15:00 ч.– водеща комисия по точка 16

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

25.09.2018 г. /вторник/ от 15:30 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

25.09.2018 г. /вторник/ от 16:00 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

25.09.2018 г. /вторник/ от 16:30 ч.

20.09.2018 г.                                                             Председател на ОбС: П. П.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/