• 19.09.2017
  • 16:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 19.09.2017 г. /вторник/, от 16:00 часа в НЧ „Христо Ботев 1934 г.“ Малък салон, гр. Божурище при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Предоставяне за безвъзмездно управление на помещения в Поликлиниката за разкриване на филиал на ЦСМП – София в гр.Божурище –Докладна записка с

рег.№Д-228/14.09.2017г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

2. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2018 – 2020 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – Докладна записка с рег.№ Д-229/14.09.2017г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

НЧ „Христо Ботев 1934 г.“Малък салон, гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

19.09.2017г. /вторник/ от 15:30 ч.– водеща комисия по точка 2

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

19.09.2017г. /вторник/ от 15:30 ч.– водеща комисия по точка 1

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

19.09.2017г. /вторник/ от 15:30 ч.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

19.09.2017г. /вторник/ от 15:30 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

19.09.2017г. /вторник/ от 15:30 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

19.09.2017г. /вторник/ от 15:30 ч.

18.09.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/