• 07.12.2017
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище, ритуална зала

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище

на 07.12.2017г. /четвъртък/, от 10:00 часа

в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– ритуална зала, гр.Божурище при следния

 

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Промяна в общинския бюджет за 2017 година– Докладна записка с

рег.№Д-311/05.12.2017г.

Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в НЧ „Христо Ботев – 1934 г.” – ритуална зала – гр. Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

07.12.2017 г./четвъртък/от09:30 часа– водеща комисия по точка1

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

07.12.2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

07.12.2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

07.12.2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

07.12.2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

07.12.2017 г. /четвъртък/ от 09:30 часа

07.12.2017г.                                                              Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/