• 10.05.2018
  • 18:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

 

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 10.05.2018г., от 18:00 часа

в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.” при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Възлаганеуправлението на общинско дружество „БОЖУР-ФАРМА“ ЕООД гр. Божурище-Докладна записка с рег.№ Д-128/04.05.2018г.
  1. Промяна датата на Празника на града през 2018 година – Докладна записка с

рег.№ Д-127/04.05.2018г.

 

  1. Награждаване на изявени ученици по случай 24 май –Докладна записка с

рег.№ Д-132/04.05.2018г.

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934 г.”

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

10.05.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. – водеща комисия по точка3.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

10.05.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

10.05.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч. – водеща комисия по точка 2.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

10.05.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

10.05.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

10.05.2018 г. /четвъртък/ от 17:00 ч.

04.05.2018 г.                                                             Председател на ОбС: п.п.

гр. Божурище                                                                                 /Георги Димитров/