• 13.09.2018
  • 18:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр.Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 13.09.2018 г. /четвъртък/, от 18:00 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2019 – 2021 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности– Докладна записка с рег. № Д-265/11.09.2018 г.

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

Малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

13.09.2018г. /четвъртък/ от17:30ч. – водеща комисия по точка 1

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

13.09.2018 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

13.09.2018 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

13.09.2018 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

13.09.2018 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

13.09.2018 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

11.09.2018 г.                                                             Председател на ОбС: п.п.

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/