• 01.10.2018
  • 10:00
  • НЧ "Христо Ботев 1934" малък салон, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 01.10.2018 г. /понеделник/, от 10:00 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 1. Промяна на бюджета на общината за 2018г. – Докладна записка с рег. № Д-291/28.09.2018 г.

                                                    Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

 

2. Отпускане на еднократна финансова помощ на пострадали от пожара на 27.09.2018г. семейства, живущи в ж.к. Жилища бл.7, гр.Божурище – Докладна записка с рег. № Д-292/28.09.2018 г.

                                                 Докладва: Георги Димов – Кмет на община Божурище

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

Малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“.

 Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

01.10.2018 г. /понеделник/ от 9:30 ч. – водеща комисия по точки 1 и 2

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

01.10.2018 г. /понеделник/ от 9:30 ч.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

01.10.2018 г. /понеделник/ от 9:30 ч. водеща комисия по точка 2

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

01.10.2018 г. /понеделник/ от 9:30 ч.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

01.10.2018 г. /понеделник/ от 9:30 ч.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

01.10.2018 г. /понеделник/ от 9:30 ч.

28.09.2018 г.                                                              Председател на ОбС: п.п

гр.Божурище                                                                                    /Георги Димитров/