• 14.03.2019
  • 18:00
  • НЧ "Христо Ботев 1934" гр. Божурище, малък салон

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ
СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 14.03.2019 г. /четвъртък/, от 18:00 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934 г.“, при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д:

1. Упълномощаване на Председателя на Общински съвет – Божурище Георги Димитров за предприемане на действия за оспорване на Заповеди на кмета на община Божурище за определяне на спечелилите търгове за продажба на 80 декара общински имоти граничещи с главния път Божурище – Гурмазово – Докладна записка с рег. № Д-47/07.03.2019 г.
Докладва: Георги Димитров – Председател на ОбС Божурище

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в
Малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934 г.“.

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”
14.03.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.
Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”
14.03.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 ч. – водеща комисия по точка 1
Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“
14.03.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.
Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”
14.03.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.
Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”
14.03.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.
Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
14.03.2019 г. /четвъртък/ от 17:30 ч.

07.03.2019 г. Председател на ОбС: П. П.
гр. Божурище /Георги Димитров/