• 05.07.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

 

На основание чл. 25, т. 1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал. 4, т. 1 от ЗМСМА и на основание чл. 43, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 05.07.2019г. /петък/, от 10:00 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Определяне на заместник – кмет, който да замества Кмета на общината в пълен обем – Докладна записка с рег. № Д-150/03.07.2019г.

                                  Докладва: Мая Карамфилова – Зам. Председател на ОбС – Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

Малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

05.07.2019г. /петък/ от 09:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

05.07.2019г. /петък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

05.07.2019г. /петък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

05.07.2019г. /петък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

05.07.2019г. /петък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

05.07.2019г. /петък/ от 09:30 ч. – водеща комисия по точка 1.

 

 

04.07.2019 г.                                                                                  Зам. Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                                              /Мая Спасова/