• 12.09.2019
  • 9:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

 

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 12.09.2019г. /четвъртък/, от 09:00 часа в малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2020 – 2022 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – втори етап- Докладна записка с рег.№ Д-215/09.09.2019г.

                                  Докладва: Владислава Симеонова – ЗА Кмет на община Божурище

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

Малък салон на НЧ „Христо Ботев 1934г.“.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

12.09.2019г. / четвъртък / от 08:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

12.09.2019г. / четвъртък / от 08:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

12.09.2019г. / четвъртък / от 08:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

12.09.2019г. / четвъртък / от 08:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

12.09.2019г. / четвъртък / от 08:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

12.09.2019г. / четвъртък / от 08:30ч. – водеща комисия по точка 1.

 

 

 

11.09.2019 г.                                                                           Зам. Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                                   /Мая Спасова/