• 14.08.2017
  • 16:30
  • В кабинета на Председателя на Общински съвет

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.43, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 14.08.2017 г. /понеделник/, от 16:30 часа в кабинета на Председателя на Общинския съвет, при следния

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Осигурявана на финансов ресурс за управление на Стратегията за ВОМР на МИГ „Трън-Брезник-Божурище“– Докладна записка с рег. № Д-190/11.08.2017 г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

  1. Одобряване проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация /ПР/, в обхват поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77246.152.1 и поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77246.153.66, по КККР, одобрени със Заповед №РД-18-30/28.03.2016г., м.„Дакиница”, с.Хераково, общ. Божурище, обл. Софийска – Докладна записка с рег. № Д-191/11.08.2017 г.

Докладва: Георги Димов –Кмет на община Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

кабинета на Председателя на Общинския съвет.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

14.08.2017г. /понеделник/ от16:00ч.– водеща комисия по точка1

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

14.08.2017 г. /понеделник/ от16:00 ч. – водеща комисия по точка 2

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

14.08.2017 г. /понеделник/ от16:00 ч.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

14.08.2017 г. /понеделник/ от16:00 ч.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

14.08.2017 г. /понеделник/ от16:00 ч.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

14.08.2017 г. /понеделник/ от16:00 ч.

 

11.08.2017 г.                                                             Председател на ОбС:

гр.Божурище                                                                                 /Георги Димитров/