• 06.02.2017
  • 11:00
  • гр.Божурище, НЧ "Христо Ботев 1934"

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

съобщение

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община божурище,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

че на 06.02.2017 г./понеделник/ от 11:00 часа в град Божурище, Салона на НЧ „Христо Ботев-1934“ще се проведе информационна среща, свързана с консултиране на местната общностотносно Стратегията за местно развитие, подготвяна по подхода ВОМР на ПРСР и оперативни програми в програмен период 2014-2020.