• 09.02.2017
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев 1934” гр. Божурище

Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

съобщение

Уважаеми жители, гости  и представители на заинтересованите страни от община Божурище,

Във връзка с изпълнение на Договор РД 50-112/17.08.2016 г. по Подмярка 19.1“Помощ за подготвителни дейности“ на Мярка 19 “ВОМР“ на ПРСР 2014-2020 на община Трън

Ви уведомяваме,

 че на 09.02.2017г./четвъртък/ от 10:00 часа в  Салона на Народно читалище „Христо Ботев 1934“, град Божурище,ще се проведе обществено обсъждане на разработената Стратегия  за Водено от общностите местно развитие по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 на Местна инициативна група Трън-Брезник-Божурище.