• 28.05.2020
 • 10:02

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, и във връзка с чл.6а от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. (ДВ, бр. 28 от 2020 г.) и изменено и допълнено съгласно Указ №95 приет на 13.05.2020г., параграф 12, т.5.

С В И К В А М

Онлайн заседание на Общински съвет – Божурище на 28.05.2020г. /Четвъртък/, от 10:00 часа, чрез платформата Zoom Meetings – връзка, при следния проект за

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01от 17.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр. Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” – Докладна записка с рег.№ Д-156/20.05.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ плащане на ДДС след извършено авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01 от 17.05.2019 г. по под мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр. Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” – Докладна записка с рег.№ Д-157/20.05.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0023-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ за Проект „Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие”Докладна записка с рег.№ Д-158/20.05.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Издаване на запис на заповед от община Божурище в полза на ДФ „Земеделие”, обезпечаващ плащане на ДДС след извършено авансово плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0023-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ за Проект „Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие”Докладна записка с рег.№ Д-159/20.05.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна на бюджета на община Божурище за 2020г. – Докладна записка с рег.№ Д-155/20.05.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. ИЗМЕНЕНИЕ НАГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2020 г.” – Докладна записка с рег.№ Д-149/20.05.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Закупуване на тръби за извършването на спешни ремонти на участъци на водо преносната мрежа на територията на Община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-148/20.05.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Отдаване под наем на 3 (три) павилиона, разположени на автобусни спирки по бул. Европа в гр. Божурище на автобус №54 – Докладна записка с рег.№ Д-150/20.05.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Даване на съгласие за отдаване под наем на помещения № 10 и № 16, с предназначение за „магазин-смесен тип със склад“, с площ 53 м2 в сутерена на Сграда за административна дейност, читалище, младежки клуб, клуб на пенсионера, поща, лекарски кабинет и магазин – сградата на Кметство с. Пожарево – Докладна записка с рег.№ Д-153/20.05.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Наредба за отмяна на Наредба за пожарна безопасност на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-147/20.05.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Предоставяне на поземлен имот с идентификатор 77400.42.37 м. Брода, с площ 3,108 дка и 1,936 дка от ПИ с ИД 77400.42.36, м. Кузмин дол с площ 2,853дка, с.Храбърско (земя по чл.19 от ЗСПЗЗ) на н-ците на Вангел Китов Попов – Докладна записка с рег.№ Д-154/20.05.2020г.

                                                Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Промяна предназначението на част от имот №306, кв. 30 по плана на с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-151/20.05.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                                  

 1. Промяна предназначението на част от имот №694, кв. 47 по плана на м.”Бобен”, с. Хераково (частна собственост) – Докладна записка с рег.№ Д-152/20.05.2020г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 1. Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-146/20.05.2020г.

Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 1. Разни

 

   

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат онлайн чрез платформата Zoom Meetings – връзка

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

26.05.2020 г. /Вторник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

26.05.2020 г. /Вторник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

26.05.2020 г. / Вторник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

26.05.2020 г. / Вторник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

26.05.2020 г. / Вторник / от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

26.05.2020 г. / Вторник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11, 12, 13, 14.

 

20.05.2020 г.                                                                                                              Председател на ОбС: П.П.

гр. Божурище                                                                                                         /Венцислав Симеонова/