• 24.09.2020
  • 10:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

                          ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 Заседание на Общински съвет – Божурище на 24.09.2020г. /Четвъртък/, от 10 :00 часа  в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище при следния проект на

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2019 година – Докладна записка с рег.№ Д-295/27.08.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2021 – 2023 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – втори етап. – Докладна записка с рег.№ Д-316/17.09.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Промяна в общинския бюджет за 2020 година – Докладна записка с рег.№ Д-321/17.09.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Даване на съгласие за прекратяване на съсобственост между Община Божурище и Григор Александров Димитров, собственик на основната част на УПИ I 127 , кв. 27 по плана на с. Храбърско, общ. Божурище- Докладна записка с рег.№ Д-320/17.09.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Финансиране на транспортни разходи на ученици до XII клас със средства от местни приходи- Докладна записка с рег.№ Д-317/17.09.2020г.

                                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-319/17.09.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Именуване на улица в с. Гурмазово, община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-318/17.09.2020г.

                                              Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  сграда на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище

 

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

21.09.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

21.09.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

21.09.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч.1,2,3,4,5,6,7.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

21.09.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7.

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

21.09.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

21.09.2020 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. 1,2,3,4,5,6,7.

 

  17.09.2020 г.                                                                                                        Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                                                        /Венцислав Симеонов/