• 27.06.2019
  • 10:00
  • НЧ „Христо Ботев-1934”– малък салон, гр. Божурище.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр. БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

 

С В И К В А М

 

Заседание на Общински съвет – Божурище на 27.06.2019г. /Четвъртък/, от 10:00 часа

 в НЧ „Христо Ботев–1934г.”– малък салон, гр. Божурище при следния

 

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Промяна в общинския бюджет за 2019 година – Докладна записка с рег.№ Д-139/20.06.2019г.

                                                 Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Приемане на отчет за изпълнението на общинския бюджет за 2018 година, по видове средства – Докладна записка с рег.№ Д-136/19.06.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Приемане на годишен финансов отчет и отчет за дейността за 2018г. на общинско търговско дружество „ Божур-фарма” ЕООД – Докладна записка с рег.№ Д-137/19.06.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-141/20.06.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Предложение по чл. 33, ал. 1 от Закон за собствеността от „ФИНАНС ИНФО АСИСТАНС” ЕООД – Докладна записка с рег. № Д-138/19.06.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

  1. Именуване на улици в кв. „Максим Горки” гр. Божурище – Докладна записка с рег. № Д-133/17.06.2019г.

                                                  Докладва: Владислава Симеонова ЗА Кмет на община Божурище

 

  1. Избор на комисия от общински съветници за извършване на приемане на архива на Общински съвет Божурище – Докладна записка с рег. № Д-142/20.06.2019г.

                                           Докладва: Мая Карамфилова Зам. Председател на ОбС – Божурище

 

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в

кабинета на Председателя на Общински съвет – Божурище,  гр. Божурище.

  

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

24.06.2019 г. /Понеделник/ от 16:30 ч. – водеща комисия по точки – 1, 2, 3, 4, 7.

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

24.06.2019 г. /Понеделник/ от 14:00 ч. – водеща комисия по точки – 5, 6, 7.

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

24.06.2019 г. /Понеделник/ от 14:30 ч. – водеща комисия по точки – 4, 7.

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

24.06.2019 г. /Понеделник/ от 15:00 ч. – водеща комисия по точки – 7.

                                                                                                

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

24.06.2019 г. /Понеделник/ от 15:30 ч. – водеща комисия по точки – 7.

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

24.06.2019 г. /Понеделник/ от 16:00 ч. – водеща комисия по точки – 7.

 

 

20.06.2019 г.                                                                                       Зам. Председател на ОбС: П.П

гр. Божурище                                                                                              /Мая Карамфилова/