• 16.07.2021
  • 9:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 16.07.2021г. /петък/, от 09:00 часа в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  

  1. Върнато решение №55 от Протокол №6 от 24.06.2021г. за ново обсъждане със заповед №ВР-15/08.07.2021г. на Областния управител на Софийска област – Докладна записка с рег.№ Д-254/14.07.2021г.

                                  Докладва: Венцислав Симеонов –Председател на ОбС – Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

16.07.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

16.07.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

16.07.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

16.07.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

16.07.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

16.07.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1

15.07.2021 г.                                                             Председател на ОбС: П.П

гр.Божурище                                                                      /Венцислав Симеонов /