• 21.09.2021
  • 9:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 21.09.2021г. /вторник/, от 09:00 часа в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

  1. Потвърждаване на Решение №72 от Протокол №9 от 26.08.2021г., върнато за ново обсъждане със Заповед №ВР-21/10.09.2021г. на Областния управител на Софийска област

Докладна записка с рег.№ Д-336/20.09.2021г.                                                        

                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Потвърждаване на Решение №73 от Протокол №9 от 26.08.2021г., върнато за ново обсъждане със Заповед №ВР-21/10.09.2021г. на Областния управител на Софийска област

Докладна записка с рег.№ Д-335/20.09.2021г.                                                        

                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

21.09.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1,2

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

21.09.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1,2

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

21.09.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1,2

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

21.09.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1,2

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

21.09.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1,2

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

21.09.2021г. /Петък/ от 08:30 ч. – 1,2

 

20.09.2021 г.                                                             Председател на ОбС: П.П

гр.Божурище                                                                      /Венцислав Симеонов /