• 14.09.2022
  • 9:30
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 14.09.2022г. /сряда/, от 09:30 часа в  Сградата на Общински съвет – Божурище, при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д: 

  1. Актуализирана бюджетна прогноза на община Божурище за периода 2023 – 2025 година на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности – втори етап.. – Докладна записка с рег.№ Д-363/12.09.2022г.

                                   Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

Заседание на постоянните комисии:

 

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

14.09.2022г. /Сряда/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

14.09.2022г. /Сряда/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

14.09.2022г. /Сряда/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

14.09.2022г. /Сряда/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

14.09.2022г. /Сряда/ от 09:00 ч. – 1

 

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

14.09.2022г. /Сряда/ от 09:00 ч. – 1

 

13.09.2022 г.                                                             Председател на ОбС:П.П

гр.Божурище                                                                      /Венцислав Симеонов /