• 20.10.2020
  • 18:00
  • Сградата на Общински съвет - Божурище, гр. Божурище

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – гр.БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМАи на основание чл.47, ал.2 и ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, както и във връзка с получено писмо от Кмета на община Божурище с Вх. № П-И-653/16.10.2020г.,

С В И К В А М

Извънредно заседание на Общински съвет – Божурище на 20.10.2020г. /Вторник/, от 18:00 часа в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище при следния проект на

Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Дарение на парична сума на Държавно предприятие „Национална компания железопътна инфраструктура“ – Докладна записка с рег.№ Д-359/16.10.2020г.

                                                                                                       Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в сградата на Общински съвет – Божурище, гр. Божурище

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

20.10.2020г. /вторник/ от 17:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

20.10.2020г. /вторник/ от 17:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

20.10.2020г. /вторник/ от 17:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

20.10.2020г. /вторник/ от 17:30ч. – водеща комисия по точка 1.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

20.10.2020г. /вторник/ от 17:30ч.- водеща комисия по точка 1.

Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

20.10.2020г. /вторник/ от 17:30ч. – водеща комисия по точка 1.

 

 

    19.10.2020 г.                                                                                                                          Председател на ОбС: П.П

   гр. Божурище                                                                                                                          /Венцислав Симеонов/