• 22.12.2020
  • 10:00
  • НЧ "Христо Ботев 1934", гр. Божурище, голям салон

                            ОБЩИНСКИ СЪВЕТ –  БОЖУРИЩЕ

СОФИЙСКА ОБЛАСТ

 П О К А Н А

На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА

С В И К В А М

 Заседание на Общински съвет – Божурище на 22.12.2020г. /Вторник/, от 10 :00 часа  в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон, при следния проект на

 Д Н Е В Е Н   Р Е Д:

 

  1. Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Божурище – Докладна записка с рег.№ Д-454/14.12.2020г.

                                                  Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

                                           

 

  1. Даване на съгласие за получаване на временен безлихвен заем, обезпечаващ окончателното плащане по договор № BG06RDNP001-7.001-0126-C01 от 17.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ за Проект „Реконструкция и рехабилитация на бул. Европа, гр.Божурище”, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие” – Докладна записка с рег.№ Д-457/14.12.2020г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  

  1. Даване на съгласие за получаване на временен безлихвен заем, обезпечаващ окончателното плащане по договор № BG06RDNP001-7.002-0023-C01 от 10.05.2019 г. по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ № BG06RDNP001-7.002 – УЧИЛИЩЕ за Проект „Благоустрояване на прилежащото дворно пространство на СУ „Летец Христо Топракчиев“, гр. Божурище“, сключен между Община Божурище и ДФ „Земеделие”Докладна записка с рег.№ Д-455/14.12.2020г.

                                            Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

 

  1. Отпускане на еднократна финансова помощ на нуждаещи се лица – Докладна записка с рег.№ Д-457/14.12.2020г.

                                                 Докладва: Георги Димов Кмет на община Божурище

  1. Разни

 

Заседание на постоянните комисии:

Заседанията на постоянните комисии ще се проведат в  НЧ „Христо Ботев 1934“ гр. Божурище, голям салон.

 

Комисия „Бюджет, финанси, икономическа политика и европейски фондове”

18.12.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. 1,2,3,4.

 Комисия „Устройство на територията, общинска собственост и транспорт”

18.12.2020 г. /Петък/  от 14:00 ч.1,2,3,4.

 Комисия „Наука, образование, здравеопазване, социална политика, култура и спорт“

18.12.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч.1,2,3,4.

 Комисия „Обществен ред, законност и сигурност”

18.12.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. 1,2,3,4.

Комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”

18.12.2020 г. /Петък/ от 14:00 ч. 1,2,3,4.

 Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси

18.12.2020 г. /Петък/  от 14:00 ч. 1,2,3,4.

 

            14.12.2020 г.                                                                                                        Председател на ОбС: П.П.

           гр. Божурище                                                                                                     /Венцислав Симеонов/